General Terms and Conditions

Vilken information samlar vi om dig?

När du gör en bokning hos oss eller blir medlem hos oss lagras denna information i ett internt medlemssystem. Vi lagrar endast de uppgifter som du frivilligt gett till oss och kombinerar inte dessa med andra register.

Hur kommer information om dig att användas?

Den information som finns sparad om dig i vårt interna systemstöd kommer att användas i syfte att förenkla framtida bokningar, skicka fakturor samt skicka ut information och material via e-post. Denna information delas endast i system som administreras av Hive Workspace AB för administration eller marknadsföring.

Tillgång till din information och korrigering

Vi vill säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Kontakta oss gärna för att korrigera information som du anser vara inkorrekt, eller för att få informationen raderad. Du behåller därför rätten att när som helst avsäga ditt samtycke samt även rätt att begära en kopia om den information vi har om dig. Om du önskar kontakta oss via telefon eller email, finner du kontaktuppgifter längre ner.

Andra webbsidor

Den policy för hantering av personuppgifter somHIve Worskapce tillhandahåller, avser endast företagets egna hemsida och verksamhet. När du besöker andra sidor som finns länkade via vår hemsida så bör du läsa igenom deras egna webbsida och hantering av personuppgifter.

Upprätthållandet av Hive Workspace:s integritetspolicy

Vi ser årligen över vår integritetspolicy och denna version var senast uppdaterad den 2019-11-06.

Hur du kommer i kontakt med oss

Kontakta gärna oss om du har ytterligare frågor om hur vi upprätthåller vår hantering av personuppgifter eller den information vi har om dig: +46 8-1244688 eller via stockholm@hiveworkspace.se

Artikel 6: Laglig behandling av personuppgifter

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Accept & Continue